SCHEDULE

Valid from January 15th 2022

MONDAY Class Instructor
17.15 - 18.00

Brazilian Jiu-Jitsu for Kids & Juniors

Jeroen
18.00 - 19.00

Boxing

Bennie
19.00 - 20.00

Kickboxing

Bennie
20.00 - 21:30

Brazilian Jiu-Jitsu

Henk
TUESDAY Class Instructor
18.00 - 19.00

Mixed Martial Arts

Pepijn
19.00 - 20.00

Cardio Kickboxing

Pepijn
WEDNESDAY Class Instructor
09.30 - 10.30

Cardio Kickboxing

Bennie
17.15 - 18.00

Boxing

Jeroen
18.00 - 19.00

Kids Kickboxing

Pepijn / Bennie
19.00 - 20.00

Kickboxing

Bennie
20.00 - 21.30

Brazilian Jiu-Jitsu

Henk
THURSDAY Class Instructor
18.00 - 19.00

Boxing

Pepijn
19.00 - 20.00

Cardio Kickboxing

Pepijn
20.00 - 21.00

Grappling

Pepijn
FRIDAY Class Instructor
09.30 - 10.30

Cardio Kickboxing

Bennie
18.00 - 19.00

Cardio Kickboxing

Kemail
19.00 - 20.00

Brazilian Jiu-Jitsu

Kemail
20.00 - 21.00

Grappling

Kemail
SATURDAY Class Instructor
09.30 - 10.30

Kids Kickboxing

Pepijn
10.30 - 12.00

Mixed Martial Arts

Pepijn
SUNDAY Class Instructor
11.00 - 13.00

Brazilian Jiu-Jitsu open mat Breda
(5 euro for members)